1. Megbízás elfogadása, teljesítése:

Az ügyvéd szabadon dönt az ügy elvállalásáról és az elvállalt ügy vitelének további folytatásáról.

2. Titoktartási kötelezettség:

Az ügyvédet – ha  a törvény másként nem rendelkezik – titoktartási kötelezettség terheli minden olyan adatot, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. A titoktartási kötelezettség alól a megbízó, annak jogutódja és a törvényes képviselője felmentést adhat.

3. Az adatok megismerése és kezelése:

Az ügyvéd köteles az ügyfél (estenként a további fél) kilétéről-, illetve annak törvé-nyes-, szervezeti-, vagy meghatalmazott képviselője személyazonosságáról megfelelő módon meggyőződni és jogosult az ügyre vonatkozó adatokat megismerni. Ehhez Ön, illetve Önök, valamint esetenként a további felek önkéntesen jogosult(ak) adatokat szolgáltatni, a szolgáltatott adatok kezeléséhez pedig, hozzájárulást adni. Az adatke-zeléshez való hozzájárulás esetén, az adatok az ügyvéd részéről  a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. tör-vény szerint kerülnek kezelésre.

4. Ellenőrzések elvégzése:

A jogszabályok az ügyfél, illetve a további érintett felek vonatkozásában, ellenjegyzést igénylő okirat készítése esetén, un. JÜB ellenőrzés-, cég létesítő okiratával kapcso-latos ügyekben un. Székhelyellenőrzés-, további meghatározott speciális ügyekben pedig, az. un. Ügyfél – Átvilágítás elvégzésének a lehetőségét-, illetve kötelezettségét írják elő az ügyvédek részére.

5. A tényvázlat felvétele:

A tényvázlat az Ön, illetve Önök által az üggyel kapcsolatban előadottakat rögzítő do-kumentum. Az ügyintézés alapjául és kiindulási pontjául a tényvázlatban rögzítettek szolgálnak. A tényvázlatban nem rögzített tényekért, adatokért, információkért az ügyvédet semminemű felelősség nem terheli.

6. Az okiratok elolvasásának és értelmezésének a fontossága:

A későbbi viták elkerülése végett, felhívom az Ön, illetve az Önök szíves figyelmét az elkészített okirat(ok) aláírás előtti alapos elolvasásának-, és mindenre kiterjedő értel-mezésének a szükségességére.

   Vissza a Főoldara: Kérem kattinson a Fejrészre!